Simon József és Ellus2019 GYET 2 Missziósház
2018 október GyET 2 Missziósház


..........................................


--------------------------------------------------------------------
2016   Missziósház  GYET 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................

Áldott Feltámadás Ünnepet!!!----------------------------------------------------------------------------
2016. március 24. :
 A Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2. fokozatú tanfolyamra a jelentkezési határidő lejárt. 24 jelentkező regisztrált a következő településekről: Gecse, Fertősalmás, Kisbégány, Nevetlenfalu, Tiszabökény, Mátyfalva, Fornos, Bátyú, Som, Nagypalád, Déda, Beregardó, Vári, Forgolány, Tekeháza. Várunk minden jelentkezőt szeretettel!


------------------------------------------------------------------------------------------

GYET 2 tanfolyam. Missziósház. Április szombatjain.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015


-------------------------------------------------------------------------Krisztus feltámadt!

------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Ekképen a ti mennyei Atyátok sem akarja,
hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.” Máté 18,14

Simon József és Ellus
                        Információs imakörlevele   2011. december.Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak,
hogy nektek adja az országot!” (Lukács 12, 32)Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
 
Olvastam, hogy valamikor egy gyülekezet diakónusai összejöttek, hogy megbeszéljék a gyülekezeti munka haladását. Így szóltak lelkipásztorukhoz: „Nagyon szeretünk téged, de azt gondoljuk, jobb, ha visszavonulsz. Ebben az évben egyetlen ember sem tért meg a gyülekezetben.” A lelkipásztor ezt válaszolta: „Igazatok van, ez egy nagyon meddő év volt. De úgy emlékszem, hogy egy valaki mégis megtért, a kis Moffat. De ő annyira törékeny és semmitmondó, hogy azt hiszem, mégsem lehet nagy eredménynek tekinteni.” Évekkel később Robert Moffat, a nagy misszionárius visszatért az afrikai missziómezőkről, és Anglia királya fölállt előtte és levette a kalapját.
 Egy hideg téli este történt, amikor dr. Moffat, afrikai misszionárius megérkezett egy New Englandi gyülekezetbe prédikálni. Azért ment oda, hogy férfiakat buzdítson az afrikai misszionáriusi szolgálatra. Amikor Moffat körülnézett a kis gyülekezetben, számos asszonyt látott, de legnagyobb meglepetésére csak egy férfi volt jelen az egész gyülekezetben, az orgonát fújtató kisfiú. Először dr. Moffat úgy érezte, hogy meg kell változtatnia prédikációját, de aztán eldöntötte, hogy mégis elmondja azt, amit tervezett. Bibliai szövege ez volt: „Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól!” (Péld 8: 4) Az orgonafújtató fiú éberen figyelt. Amikor felnövekedett és megszerezte orvosi diplomáját, visszaemlékezett dr. Moffatt felszólítására, és egész életét önzetlenül Afrika és a keresztyénség szolgálatára szentelte. Úgy hívták, hogy David Livingstone.
 Mi hogyan nézünk a körülöttünk, gyülekezetünkben élő gyermekekre? Isten ma is felhasználja a tanítókat, igehirdetőket, hogy útmutatást adjon a gyermekek számára. Kárpátalján is láthatjuk, az Úr munkálkodik a gyermekek életében. A korábbi Örömhír Klubos növekedve, hitben járóvá, vallástanárrá, teológushallgatóvá, lelkipásztorrá vagy diakónussá válik. Elszomorít, amikor hiányoljuk az eltűnt fiatalokat a közösségekből, de lássuk meg és tudjunk hálát adni a megváltozott életekért is. A Szentlélek az, aki bűnlátást ad, úgy és akkor, amikor akarja. Mi feladatunk végezni azt a feladatot, amivel kit-kit megbízott az Úr. Ne azokhoz legyünk hasonlóak, akik Istenünk mellett csak a „tanácsadói” munkakört szeretnék betölteni.

   „A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek: az Úrnak szolgáljatok.

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” Róma 12, 11-12

  Véget ért a nyári tábori időszak, megkezdődött az új tanév. A szünet után újraindultak a gyermekek számára az Örömhír Klubok. Munkatársak számára szeptembertől 3 Továbbképző alkalom, Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1. és 2. fokozatú tanfolyamok kerültek szervezésre. Az 1. fokozatú tanfolyamot Barta András vezette, feleségével Szilviával és Bányai Ibolyával tanítottak. Az alkalomnak a Keresztúri Református Gyülekezet adott helyet.
  A 2. fokozatú tanfolyam Szernyén került megszervezésre, amelyen Buda Olgival oktatunk. Nyolc hétvégén át tart a tanfolyam, mert többen csak a munka után tudnak részt venni rajta. Ez a képzés a hívő gyermekek képzésében nyújt segítséget a tanítók számára. Az órarend többek között ezeket a tantárgyakat tartalmazza: Gyermekek alapvető szükségletei, Bibliai lecke előkészítése és tanítása, A hívő gyermek lelkigondozása a Biblia szerint, Növekedés: Isten megismerésében; - a bibliaolvasásban; - az imaéletben; - a bizonyságtételben; keresztyén
életvitelben, Hívő gyermekek tanítása a missziós szolgálatról, Bátorítás a hűséges részvételre, Célkitűzések megfogalmazása.

  Ha az Úr éltet a 2012. év január és februárjában is szeretnénk ezt a két tanfolyamot szervezni új helyszíneken, amelyre várjuk az érdeklődőket. Imádkozunk, hogy az Ovisok Evangéliumi Tanítása tanfolyam is létrejöhessen Kárpátalján.
  A Hitmélyítő Hétvégén újra a Bereg Camp - Örömhír Táborban lehetünk együtt február 17-19.-i napokon. Ide is várunk mindenkit szeretettel. 
A tanévben már sok tanítási anyagot vittek el a Missziósházból a gyermekek és ifjak között tanítók, ezért folyamatosan szükség van az utánnyomtatásokra. De vannak új kiadványok is. Ovisok számára a „Teremtés napjai” kifestő, kis versikékkel.  Gyermekek tanításához „Találkozz a Szerzővel.” (Ki a Szentlélek és mit tudhatunk róla?; A Szentlélek adta nekünk a Bibliát.; A Szentlélek életet ad.; A Szentlélek a hívő társa.; A Szentlélek erőt ad Isten gyermekeinek.) A serdülők oktatásához: „A világ.” (Hogyan kerültünk a világba; Mi a baj a világgal?; Hol állsz a világban?; A világban, de nem a világból.; Kinek van igaza?; Miért vagyok a világban?; Merre menjek?) Szemléltető ábrákkal, munkalapokkal, kivetítéshez is használható anyaggal.
  A gyermekek rendszeres csendességtartásához ajánljuk a „Csodás percek Istennel” áhítatos fűzet 4.-ik részét, amelynek az alcíme: „Válaszd Isten útját!”

  Nagy segítség számunkra Koncz András bácsi, aki közreműködik a gyermekeknek szánt irodalom külföldről való fuvarozásában. Az Úr áldja önzetlen szolgálatáért!
   Erdélyből rendeltem a bibliai József életét bemutató dvd-t, amely kifejezetten gyermekek részére készült. Sajnos a 200 példányt elkobozták a határon és megsemmisítésre kerül. „Isten mindenről gondoskodik!” volt a címe. Fájdalmas dolog ez, de József életével is jót munkált az Úr.

  Ha Isten éltet és megadja, június elején szeretnénk egy nagyobb renoválást végezni a kárpátaljai GyEK irodán, a Missziósházon. Tíz évvel ezelőtt történt a meszelés az épületben, most tervezzük a belső és a külső festést. Az épületben folyik a munkatársképzés, oktatói anyagok előállítása és terjesztése, a Bibliai Levelezőkurzusok folytatása kb. 2,5 ezer gyermekkel évente, bizottsági alkalmak színhelye. Imádkozunk a munkákhoz szükséges anyagiakért és munkaerőért.
  Az ősszel a kerítés is felújításra került. Kívülről Fejes József testvérünk, belül pedig Melinda lányunk festette át a léceket.

     Köszönjük, ha az elmúlt időszakban bármilyen módon részese voltál szolgálatunknak.
             Az Úr adjon számodra és családtagjaid részére Tőle való áldást és békességet!

                           Testvéri szeretettel:  Simon József, a Kárpátaljai Gyermek-Evangélizációs Közösség vezetője  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szolgálatunk adakozásból működik.
  Aki további információt igényel, vagy szívesen támogatná az Úrnak végzett szolgálatunkat, az megteheti az alábbi címen:                                                                   
                Simon József és Ellus.
                                Missziósház.   Komarova út - 11/a    Beregszász – 90202   
                                                            E-mail: josefsimoncef@indamail.hu     Mobil: 00380 50 1562769    2011. március


Simon József és Ellus                       
                               Információs imakörlevele

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

  „Az Ige szerinti evangelizálás azt jelenti, hogy evangelizálunk minden embert, beleértve a gyermekeket is. Ők nagyon nyitottak az evangélium számára. A „Barna Research” szerint az Úr Jézus elfogadásának a valószínűsége sokkal nagyobb a gyermekek közt, mint a serdülő vagy felnőtt korban. Az 5-13 éves gyermekeknél az Úr Jézus elfogadásának a valószínűsége 32%.  Lecsökken 4%-ra a 14-18 éves korban, és csak 6%-ra emelkedik életük hátralévő idejében.
 A gyermekmisszió befektetés a jövőbe. Jelenleg a világ lakossága több mint 6 milliárd. Ennek legalább egyharmada gyermek és ők a gyülekezetek és a nemzet jövője. A gyermekek gyakran Isten eszközei mások megmentésében. Családok, beleértve szülőket és nagyszülőket, megtérhetnek egy megtért gyermek egyszerű bizonyságtételére. Barátaikat is megnyerhetik Krisztusnak. Így a gyermekek nagy áldására szolgálhatnak a helyi gyülekezeteknek. Azáltal, hogy részt veszünk a gyermekmisszióban, Istent dicsőítjük.  A legnagyobb vágya minden keresztyénnek, nem csak a szülőknek vagy tanítóknak, hogy Istent dicsőítse. Amikor gyermekek megtérnek és növekednek az Úrban, ezzel dicsőséget szereznek Istennek. Ezt a gyümölcsöt várja el Isten tőlünk!”
dr. Czeslaw Bassara (GyEK keretén belül működő Nemzetközi Igetanítás Szolgálat.) 


Az Úr megengedte, hogy február 18-20 között újra megszervezhettük a Hitmélyítő Hétvégét a Bereg Camp-ban (Örömhír Táborban). Meghívott előadónk, a lengyel származású Czeslaw Bassara az igehirdetői szolgálata alatt már 65 országban megfordult. Tavalyi alkalmunkon járt először Kárpátalján. Akkor talán könnyebben jutott ide, mint haza, mert a környékünkön elhagyta a kocsi rendszámtábláját.
 Tavaly olyan jó összhangban sikerült a fordítás, hogy az előadások angolból magyarra tolmácsolására újból Erdő Endre testvérünket kértem meg. Az utolsó napokra viszont kérdésessé vált a szolgálatának a lehetősége, mert úgy nézett ki, hogy a lányát műteni kell, de végül mégis sikerült Endrének maradnia. Lánya gyógyulását továbbra is az Úr elé visszük, mert az operációt későbbi időpontra  tették
  A következő témákban mélyülhettünk el: Fedezd  fel és használd az Isten által kapott ajándékaidat. Felelősségteljes szolgálat. A család Isten ajándéka. A keresztyén család küldetése. Miért vállaljunk missziót? Kérés a Hádeszből. Isten Ábrahám életében.
Az előadások hanganyagát cd-n vagy dvd-n meg lehet szerezni a Missziósházban (elérhetőség a levél végén), vagy a területi munkatársaktól.
  Czeslaw mondta az előadásában: „Te egy ajándék vagy. Isten ajándéknak adott a családod és a gyülekezeted számára. Az ajándék is kapott még ajándékokat, hogy azokat felhasználja önmaga és mások hasznára.” Pénteken vacsora után csoportbeszélgetés volt a program az elhangzott előadások alapján.
  A mi csoportunkban az első körkérdés ez volt: „Ajándéknak érzed-e magad?” Szinte észre sem vettük, de két-három óra hosszat tartottak a kötetlen, tartalmas beszélgetések a szobákban.
  Szombaton, ebédszünet előtt jeleztem a fiúk számára, hogy majd kérném a segítségüket az ebédlő átrendezésében. Húsz perccel az előadás előtt kellene átpakolni az asztalokat és a székeket. Csak benéztem a szobába, már szóltak: „Megyünk.” Ahogy leértünk az ebédlőbe a fele terem készen volt, mert már voltak, akik belefogtak. Egy szervező számára mindig öröm, ha látja, hogy mindenki otthon érzi magát és ha tenni kell valamit, akkor nem kell senkit nógatni. Köszönöm az odaszánását mindenkinek, aki a hétvégén bármiben szolgált, legyen az mosogatás, asztalterítés, énekvezetés, bármilyen segítőkészség.
 Hiszem azt, hogy azokat az áldásokat, amiket kaptunk, az Úr felhasználja majd mindenki személyes életében.

 Január 29-én, kora reggel a szernyei kisifivel kirándulásra indultunk. A 21 tagú csoporttal 3 órán át vonatoztunk, amíg megérkeztünk a Beszkidre. A vasútállomásról felgyalogoltunk a hegytetőre, ahol lerakva csomagjainkat áhítattal kezdtük a napot. Énekeltünk, majd  az 1 Timótheus 4,12 („Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.”) által Isten tanított és figyelmeztetett mindannyiunkat. Imádság után kezdődhetett a csúszkálás. Az Úr szép idővel áldott meg bennünket és nagyon jól éreztük magunkat. Tűz mellett lehetett pihenni, szárítkozni. Délután, amikor már elfáradtak a fiatalok és átöltöztek száraz ruhába, a tűz köré gyűltünk és énekekkel dicsőítettük Mennyei Atyánkat. Hálát  adva indultunk le a hegyről. Elfáradva, de jó kedvvel érkeztünk este haza. Hála és dicsőség az Úrnak ezért a kirándulásért. 
Imádkozzunk együtt…
Hálát adunk, mert
     a dédai ref. gyülekezet karácsonyi ajándékainak örülhettek az internátusi gyermekek
     Az internátusi ifis csoportban 6 fiatal valja személyes Megváltójának Jézust.
     Sz. V –től kaptak új sportcipőt az alsósok és blúzokat a felsős lányok
     N. Gy. családja és gyermekek is segítették adományaikkal a rizográf (nagysebességű nyomtató) javítását
     Dávid fiúnknak kórházban is kellett lennie, de már elmúlt a gyomorfekélye

       Az Urat kérjük, hogy
     bölcsességünk legyen a nyári evangélizációs és tábori hetek tanítási anyagának előkészítéséhez.
     minél több gyermek megismerkedhessen a Húsvéti csodával.
     indítson olyan testvéreket, akik rendszeres támogatói lennének a Neki való szolgálatunknak.
     Dávid fiúnk végzős a nagyberegi gimnáziumban. Az Úr vezesse a továbbtanulásában.Köszönjük, hogy imádkozol és támogatod szolgálatunkat!      
                                  
 ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPEKET KIVÁNUNK!

                                           Testvéri szeretettel:
Simon Józsi és Ellus
……………………………………………………………………………

Aki további információt igényel vagy szívesen támogatná az Úrnak végzett szolgálatunkat, az megteheti az alábbi címen:     
Simon József és Ellus  Missziósház.   Komarova út - 11/a  Beregszász – 90202   Tel.: 0 3141 23736  
 E-mail. josefsimoncef@indamail.hu    Mobil: +38050 1562769   skype: simonjedm