Tanfolyam
Beküldendő: Simon József facebook címre, vagy josefsimoncef@indamail.hu--------------------------------------------------------------- JELENTKEZÉSI    LAP

Szeretnék részt venni

a GyERMEKEK EVANGÉLIUMI TANÍTÁSA 2. FOKOZATÚ TANFOLYAMON

  

NÉV: ___________________________________________________________
 
 Cím:  __________________________________________________________
     

Telefon, email:  ___________________________________________________

Hol és mikor végezted el a GyET 1. tanfolyamot? ________________________

Már megkaptad az okleveled a GYET 1. tanfolyam után? ________________

Hol végzed a szolgálatod? _________________________________________
________________________________________________________________________________

GYET 1 tanfolyam - 2018
Január 27 és február minden szombatján
----------------------------

A Gyermek-Evangélizációs Közösség hitelvi alapjai

A.  Hisszük, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett“. Ezalatt értjük A Bibliának nevezett teljes könyvet; hisszük, hogy az eredeti szöveg minden tévedés nélkül való. Emellett a tanítása teljes tekintéllyel bír, mindenekfelett való és végleges. Hisszük, hogy Isten Szentlelke vezette a régi idők szent embereit mindabban, amit írtak. 2Tim 3,16; 5Móz 4,2; 2Pt 1,21
B.  Hisszük, hogy az Istenség örökké létező, mégpedig három személyben: Atya, Fiú és a Szentlélek. E három személy egy Isten, azonos természettel, tulajdonságokkal és tökéletességgel. Róm 1,20; Mt 28,19; 5Móz 4,35; Jn 17,5
C.  Hiszünk az Úr Jézus Kristus Személy- és Isten-voltában; a Szentlélektől fogantatott, a szűztől született, Aki valóban Isten és valóban Ember. Jn 1,1; Jn 1,14; Jn 10,30; Mt 1,20; Lk 1,30.31; Fil 2,5-7; 1Tim 3,16; Kol 1,19
D.  Hiszünk a Szentlélek személy- és Isten-voltában, Aki Isten imádatának és szolgálatának forrása és ereje, a tévedhetetlen Ige tévedhetetlen magyarázója, Aki minden igazi hívőben benne lakozik, és mindenütt jelen van, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, keresve, hogyan tehet bennünket önmaga számára használhatóvá. Jn 15,26; Csel 5,3.4; Csel 1,8; Róm 8,26.27; 1Kor 2,12.14; Róm 8,9; 1Kor 3,16; 1Kor 12,13; Jn 16,13.14
E. Hisszük, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, amint ezt az Ige bizonyítja, de Ádám bukása által az egész emberi faj elbukott. A bukás által nemcsak a morális természete sérült meg fájdalmasan, hanem teljesen elvesztette a szellemi életet. Holttá lett a vétkek és bűnök miatt, és az ördög hatalmának a tárgyává. „Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt“ (Róm 8,7.8). Ezért tehát nem láthatja meg, és nem is léphet be Isten országába, amíg a Szentlélek által újonnan nem születik. Ezen a helyzeten nem segít sem egy morális, sem egy kulturális változás, sem egy emberiességi és emberbaráti terv vagy társadalom, bármennyire hasznos legyen is az, sem a keresztelés/bemerítés vagy az ordináció; mindez egyetlen lépéssel sem viszi közelebb a bűnöst a Mennyhez. Kizárólag a fölülről nyert új természet, a Szentlélek és az Ige által létrehozott új élet, bír jelentőséggel az üdvösség szempontjából. 1Móz 1,26.27; Róm 5,12; Ef 2,1-3; Jn 3,3.6.7; Tit 3,5
F.  Hisszük, hogy Jézus Krisztus a bűnösök helyettesítőjévé vált Isten előtt, és mint engesztelő áldozat halt meg az egész világ bűneiért. Hisszük, hogy az Irások szerint meghalván, átokká lett a mi bűneinkért. Ő megkóstolta a halált minden emberért. Az Ő drága vérének az értékéhez, a befejezett művének a jelentőségéhez sem a bűnbánat vagy másfajta érzés, sem a hit, sem egy jó elhatározás, őszinte próbálkozás, sem valamilyen egyház szabályainak és rendelkezéseinek való alárendelés nem fűzhet hozzá semmit. Róm 5,8; 1Jn 2,2; Zsid 2,9; Gal 3,13; Róm 4,4-5; Róm 3,25; Kol 1,13-14.20-21
G. Hiszünk Jézus Krisztus keresztrefeszített testének a feltámadásában; az Írások szerint feltámadott, utána fölment a Mennybe, és az Atya jobbjára ült, mint a hívők Főpapja és Közbenjárója. Lk 24,39; Csel 1,10-11; Ef 4,10; Zsid 1,3; 1Jn 2,1
H.  Hisszük, hogy az áldások sokasága, amelyeket Krisztus az Ő halála és feltámadása által biztosított, kizárólag a hit által nyerhetők el. Abban a pillanatban, amikor valaki a bizalmát Belé veti mint az ő Megváltójába, átmegy a halálból az örök életre. Teljesen igazzá nyilváníttatik. Az Atya ugyanolyan mértékben elfogadja őt, mint Krisztust. Ugyanabban a szeretetben részesül mint a Fiú, és eggyé lesz Ővele. Abban a pillanatban, amikor elfogadja Krisztust mint Megváltóját, Krisztus lakozást vesz a hívőben, hogy Krisztus szentsége és ereje legyen nyilvánvalóvá az életében. Zsid 9,15; Jn 5,24; Róm 3,28; 4,3.23-25; Ef 1,3; Jn 17,23; Gal 2,20; 4,6-7; 5,16; Csel 1,8
I.  Hisszük, hogy a Gyülekezet azokból tevődik össze, akik igazán hisznek az Úr Jézus Krisztusban mint Megváltójukban. A Gyülekezet Krisztus teste és menyasszonya. Minden hívő - zsidó és pogány egyaránt - Isten Szentlelke által kereszteltetik bele Krisztus testébe; annak tagjaivá lévén, felelősségünk a Lélek egységét a békesség kötelékeiben megőrizni, minden szektás előítéletet és felekezeti vakbuzgóságot mellőzni és egymást tiszta szívből szeretni. Ef 2,19-22; 1,22-23; 5,25-27.31-32; 1Kor 12,13; Róm 12,4-5; Ef 4,1-3; 1Kor 1,10
J.  Hisszük, hogy minden az Úr Jézus Krisztusban hívő arra hívatott el, hogy elkülönítse magát a világtól és a bűnös életeljárásoktól, megtartóztatva magát olyan időtöltéstől és szokástól, amely által másoknak botránkozást okozna vagy Krisztus keresztjére szégyent hozna. A hívők Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremttettek. „Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel“ (Gal 6,10). 1Jn 2,15-16; Róm 14,13; 13,14; 1Kor 10,31; Ef 2,10
K.  Hiszünk a világ evangélizálásának a szükségességében: Isten népének az elsőrendű missziós küldetése korunkban az evangélium hirdetése minden teremtmény számára. Hisszük, hogy a gyermekek evangélizálására is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Mk 16,15; 2Kor 5,18-19; Mt 18,14
L.  Hiszünk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus személyes visszajövetelében; hogy az Ő jövetele a mi „áldott reménységünk“, amelyre állandóan várakozással tekintünk. A mi polgárjogunk a Mennyben van, ahonnan a mi Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust várjuk (Fil 3,20). Csel 1,11; 1Thess 4,16.17; Jn 14,1-3; Tit 2,13; Fil 3,20-21
M.  Hisszük, hogy mindazoknak a lelke, akik az Úr Jézus Krisztusban mint Megváltójukban bíztak, haláluk után azonnal az Úr jelenlétébe kerül, és a tudatosság állapotában marad ott a test föltámadásáig az Úr eljövetelekor, amikoris a lélek és a test egyesülnek, hogy dicsőségben mindörökre Vele legyenek. Luk 23,43; 2Kor 5,8; Luk 16,22.25; Fil 1,23; 1Thess 4,15-18
N.  Hisszük, hogy az elveszettek lelke haláluk után kínok között marad a nagy fehér trón előtt tartott utolsó ítéletig, amikoris a feltámadás által a test és a lélek egyesülve a „tűznek tavába“ vettetik. Ez a „második halál“, hogy „megbüntettessenek örökre elválasztva az Úr jelenlététől és az Ő dicsőséges hatalmától“ (2Thess 1,8-9). Lk 16,22-23.27-28; Zsid 9,27; Jel 20,5.11-15; 2Thess 1,7-9
O.  Hiszünk abban, hogy Sátán valóságos személy, „ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind az egész földet elhiteti“ (Jel 12,9). Ef 6,11-12; 1Pt 5,8; Jel 20,10Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése